ahsahkw- (n.an)  Muskrat (Ondatra zibethicus)
Myaamia English
ahsahkw- Muskrat (Ondatra zibethicus)

Words using Stem
Myaamia English
ahsahkw- (n.an) Muskrat (Ondatra zibethicus)
This page has been visited 176 times.
© 2016 Miami Tribe Of Oklahoma | 200 Bonham House | Miami University | Oxford, OH 45056 | 513-529-5648